จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน

จิตศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียนเพื่อให้เกิดความงอกงามด้านใน หรือ ปัญญาภายใน เช่น การรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่น และสิ่งต่างๆ เคารพในความแตกต่างของกันและกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อยู่อย่างพอดีและพอใจได้ง่าย การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าต้องหยุดหรือไปต่อกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ การมีสัมมาสมาธิเพื่อกำกับความเพียรให้การเรียนรู้หรือการทำภาระงานให้ลุล่วง มีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆ นอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่ การมีจิตใหญ่มีความรักความเมตตามหาศาล เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายมีความหมายและการอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ

เนื้อหา

Module 1 การเชื่อมตนเองกับนวัตกรรมจิตศึกษา

 • ตอบคำถามเพื่อเชื่อมตนเองกับนวัตกรรมจิตศึกษา

Module 2 การศึกษาฐานสมรรถนะ

 • คลิปโรงเรียนฐานสมรรถนะ
  • แบบทดสอบ

Module 3 ความเข้าใจเรื่องจิตศึกษา

 • คลิปอธิบายจิตศึกษา (3 กระบวนทัศน์)
 • คลิปครูใหญ่ ความเข้าใจจิตศึกษาฐานสมรรถนะ
  • แบบทบทวนความเข้าใจต่อจิตศึกษาฐานสมรรถนะ

Module 4 การออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา

 • คลิปเนื้อหา จิตศึกษา+ตัวอย่างการทำกิจกรรม
 • คลิป Body Scan และจิตศึกษาก่อนกลับบ้าน จัดกายจัดใจ
  • ดูคลิป 3 ช่วงชั้น อนุบาล ประถม มัธยม วิเคราะห์แบบเติมคำ
  • ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาให้ครบส่วน ทั้งเป้าหมาย 3 ระดับ
  • แบบทบทวนความเข้าใจ

Module 5 จิตศึกษากับการพัฒนาสมองส่วนหน้า

 • คลิปจิตศึกษากับการพัฒนาสมองส่วนหน้า
  • การออกแบบแผน กิจกรรมจิตศึกษาที่นำผู้เรียนพัฒนาสมองส่วนหน้า

Module 6 การประเมิน Outcome จากจิตศึกษา

 • การประเมิน Outcome จากจิตศึกษา
  • คำถามการประเมิน Outcome จากจิตศึกษา

Module 7 Child based Learning

 • คลิปครูใหญ่ Child based Learning
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ Child based Learning

Module 8 แบบทดสอบ เพื่อผ่านหลักสูตร

 • แบบทดสอบ หลักสูตรจิตศึกษา

หมวดหมู่: ฐานสมรรถนะ

เกณฑ์การผ่านคอร์ส: ต้องเรียนให้ผ่าน 100.0% ของเนื้อหา

เนื้อหาของคอร์สนี้

ลำดับชื่อเรื่อง
1 การเชื่อมตนเองกับนวัตกรรมจิตศึกษา
2 ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ
3 ความเข้าใจเรื่องจิตศึกษา (1/2)
4 ความเข้าใจเรื่องจิตศึกษา (2/2)
5 การออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา (1/2)
6 การออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา (2/2)
7 จิตศึกษากับการพัฒนาสมองส่วนหน้า
8 การประเมิน Outcome จากจิตศึกษา
9 Child based Learning
10 แบบทดสอบ เพื่อผ่านหลักสูตร

กรุณาล็อกอินเพื่อสมัครเรียนหรือเรียนต่อจากที่ค้างไว้