ยินดีต้อนรับสู่ SoKru.org

SoKru.org เป็นระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

7261 คน

จำนวนโรงเรียนที่สมัครเรียน

1181 โรงเรียน

จำนวนผู้เรียนคอร์ส ภาษาไทยวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

1512 คน

จำนวนผู้เรียนคอร์ส จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน

2779 คน

จำนวนผู้เรียนคอร์ส บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning

1898 คน

จำนวนผู้เรียนคอร์ส อนุบาลจิตศึกษา

928 คน

จำนวนผู้เรียนคอร์ส Child Based Learning (CBL)

141 คน

จำนวนผู้เรียนคอร์ส ภาษาอังกฤษ ผ่าน Application

3 คน

กรุณา [ สมัครสมาชิก ] ก่อนเริ่มเรียน หรือ [ ล็อกอิน ] เพื่อเรียนต่อจากที่ค้างไว้

คอร์สเรียน

ภาษาไทยวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

เปิดรับสมัคร

วรรณกรรม เป็นเรื่องแต่งที่ถ่ายทอดความจริงความเป็นมนุษย์ ไม่มีดีไม่มีชั่ว แค่ “เป็น” การออกแบบการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมจึงซ่อนไว้ด้วยเจตนาลึกๆ คือเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ชีวิต ได้ใคร่ครวญชีวิต ได้เข้าใจชีวิตและได้ใช้ชีวิต...

จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน

เปิดรับสมัคร

จิตศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียนเพื่อให้เกิดความงอกงามด้านใน หรือ ปัญญาภายใน เช่น การรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่น และสิ่งต่างๆ...

บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning

เปิดรับสมัคร

หลักการสำคัญของหลักสูตรบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning ที่จะประสบผลสำเร็จคือการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นองค์รวมและเป็น Active learning หน่วยบูรณาการ PBL จะนำท่านไปถึงการจัดการเรียนรู้ และการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน...

อนุบาลจิตศึกษา

เปิดรับสมัคร

ความเข้าใจต่อมนุษย์เปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเรื่อง Self และ EF ความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้อนุบาลก็เปลี่ยนไป สิ่งสำคัญมากมายต้องก่อร่างสร้างขึ้นตอนอนุบาล หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจกระบวนการจัดประสบการณ์ที่จะพัฒนาทั้ง Self, EF,...

Child Based Learning (CBL)

เปิดรับสมัคร

เคลื่อนการเรียนรู้โรงเรียนเป็นฐาน สู่ ผู้เรียนเป็นฐาน (Self Directed Learner) อยู่ที่ไหนก็ได้เรียน (โครงสร้าง/ระบบ) อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ (Mindset) - เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ชะงัก ไม่ถดถอย - เพื่อฝึกฝนคุณลักษณะSelf Directed...

ภาษาอังกฤษ ผ่าน Application

ยังไม่เปิดรับสมัคร

ภาษาอังกฤษ ผ่าน Application