คอร์สเรียน

ภาษาไทยวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

เปิดรับสมัคร

วรรณกรรม เป็นเรื่องแต่งที่ถ่ายทอดความจริงความเป็นมนุษย์ ไม่มีดีไม่มีชั่ว แค่ “เป็น” การออกแบบการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมจึงซ่อนไว้ด้วยเจตนาลึกๆ คือเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ชีวิต ได้ใคร่ครวญชีวิต ได้เข้าใจชีวิตและได้ใช้ชีวิต...

จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน

เปิดรับสมัคร

จิตศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียนเพื่อให้เกิดความงอกงามด้านใน หรือ ปัญญาภายใน เช่น การรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่น และสิ่งต่างๆ...

บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning

เปิดรับสมัคร

หลักการสำคัญของหลักสูตรบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning ที่จะประสบผลสำเร็จคือการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นองค์รวมและเป็น Active learning หน่วยบูรณาการ PBL จะนำท่านไปถึงการจัดการเรียนรู้ และการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน...

อนุบาลจิตศึกษา

เปิดรับสมัคร

ความเข้าใจต่อมนุษย์เปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเรื่อง Self และ EF ความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้อนุบาลก็เปลี่ยนไป สิ่งสำคัญมากมายต้องก่อร่างสร้างขึ้นตอนอนุบาล หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจกระบวนการจัดประสบการณ์ที่จะพัฒนาทั้ง Self, EF,...

Child Based Learning (CBL)

เปิดรับสมัคร

เคลื่อนการเรียนรู้โรงเรียนเป็นฐาน สู่ ผู้เรียนเป็นฐาน (Self Directed Learner) อยู่ที่ไหนก็ได้เรียน (โครงสร้าง/ระบบ) อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ (Mindset) - เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ชะงัก ไม่ถดถอย - เพื่อฝึกฝนคุณลักษณะSelf Directed...

ภาษาอังกฤษ ผ่าน Application

ยังไม่เปิดรับสมัคร

ภาษาอังกฤษ ผ่าน Application