อนุบาลจิตศึกษา

ความเข้าใจต่อมนุษย์เปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเรื่อง Self และ EF ความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้อนุบาลก็เปลี่ยนไป สิ่งสำคัญมากมายต้องก่อร่างสร้างขึ้นตอนอนุบาล หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจกระบวนการจัดประสบการณ์ที่จะพัฒนาทั้ง Self, EF, และพัฒนาการทั้งสี่ด้าน

เนื้อหา

Module 1 อนุบาลจิตศึกษา

 • ทำไมอนุบาลแบบใหม่ (อนุบาลจิตศึกษา)
  • กรอกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล
 • คลิปสารคดีห้องเรียนธรรมชาติ
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • วิถีคือการเรียนรู้ อนุบาลจิตศึกษา
 • ช่วงที่ 1 วิถีอนุบาล ช่วงปรนนิบัติสถานที่ + จิตศึกษา1
  • ใบงานช่วงที่ 1 วิถีอนุบาล ช่วงปรนนิบัติสถานที่ + จิตศึกษา
 • ช่วงที่ 2 วิถีอนุบาล ช่วง PBL-Play based Learning
  • ใบงานช่วงที่ 2 วิถีอนุบาล ช่วง PBL-Play based Learning
 • ช่วงที่ 3 วิถีอนุบาล ช่วง กาย ผัสสะ และโลก
  • ใบงานช่วงที่ 3 วิถีอนุบาล ช่วง กาย ผัสสะ และโลก
 • ช่วงที่ 4 กายผัสสะ ชำระกาย และ จิตศึกษาช่วง 2 นอนพักผ่อน
  • ใบงานช่วงที่ 4 กายผัสสะ ชำระกาย และ จิตศึกษาช่วง 2 นอนพักผ่อน
 • ช่วงที่ 5 วิถีอนุบาล ช่วง จิตศึกษา 3 จัดกายจัดใจ
  • ใบงานช่วงที่ 5 วิถีอนุบาล ช่วง จิตศึกษา 3 จัดกายจัดใจ

Module 2 พัฒนาการ

 • พัฒนาการทางด้านสติปัญญาภาษาแบบองค์รวม ครูใหญ่
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ภาษา ตัวเลข และการคิด ครูกลอย
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

Module 3 จิตศึกษาสำหรับอนุบาล

 • จิตศึกษากับการพัฒนาสมองส่วนหน้า ครูใหญ่
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • กระบวนการจิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน ครูต๋อย
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • คลิปกิจกรรมจิตศึกษา สร้างบ้านให้พี่ลิง ครูกลอย
  • ใบงาน จากคลิปวิเคราะห์กิจกรรมจิตศึกษา
  • ใบงาน ออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาสำหรับอนุบาล เป็นของท่านเอง 1 กิจกรรม

Module 4 PBL : Play-based Learning

 • กระบวนการเรียนรู้บูรณาการ PBL-Play based Learning
  • ใบงานออกแบบกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ PBL-Play based Learning
 • กิจกรรมงานบ้าน, งานสวน, งานครัว
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

Module 5 ศิลปะการเก็บเด็กสู่การรู้ตัวและการกำกับกาย

 • ทำไมต้อง Brain gym Body scan ครูใหญ่
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • ตัวอย่างคลิปเก็บเด็ก 1
 • ตัวอย่างคลิปเก็บเด็ก 2
 • ตัวอย่างคลิปเก็บเด็ก 3
 • ตัวอย่างคลิปเก็บเด็ก 4
  • ใบงาน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากศิลปะการเก็บเด็กสู่การรู้ตัวและการกำกับกาย

Module 6 การเรียนรู้ช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19

 • Child based Learning ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

Module 7 การประเมิน

 • การประเมิน Formative assessment ศิลปะการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
  • ใบงานออกแบบประเมิน อนุบาลจิตศึกษา
 • ตัวอย่างการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
  • ใบงาน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
  • ใบงาน แบบเก็บข้อมูล
  • ดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนอนุบาลจิตศึกษา ของลำปลายมาศพัฒนา
  • แบบทดสอบหลังเรียน หลักสูตรอนุบาลจิตศึกษา

หมวดหมู่: อนุบาล

เกณฑ์การผ่านคอร์ส: ต้องเรียนให้ผ่าน 100.0% ของเนื้อหา

เนื้อหาของคอร์สนี้

ลำดับชื่อเรื่อง
1 ทำไมอนุบาลแบบใหม่ (อนุบาลจิตศึกษา)(1/8)
2 สารคดีห้องเรียนธรรมชาติ (2/8)
3 วิถีคือการเรียนรู้ อนุบาลจิตศึกษา (3/8)
4 อนุบาลจิตศึกษา ปรนนิบัติสถานที + จิตศึกษา (4/8)
5 อนุบาลจิตศึกษา PBL-Play based Learning (5/8)
6 อนุบาลจิตศึกษา กาย ผัสสะ และโลก (6/8)
7 อนุบาลจิตศึกษากายผัสสะ ชำระกาย นอนพักผ่อน (7/8)
8 อนุบาลจิตศึกษา จัดกายจัดใจ (8/8)
9 พัฒนาการทางด้านสติปัญญาภาษาแบบองค์รวม (1/2)
10 พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ภาษา ตัวเลข และการคิด (2/2)
11 จิตศึกษาสำหรับอนุบาล จิตศึกษากับการพัฒนาสมองส่วนหน้า (1/3)
12 กระบวนการจิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน (2/3)
13 คลิปกิจกรรมจิตศึกษา สร้างบ้านให้พี่ลิง (3/3)
14 กระบวนการเรียนรู้บูรณาการ PBL : Play-based Learning (1/2)
15 กิจกรรมงานบ้าน, งานสวน, งานครัว PBL : Play-based Learning (2/2)
16 ศิลปะการเก็บเด็กสู่การรู้ตัวและการกำกับกาย Brain gym Body scan (1/5)
17 ศิลปะการเก็บเด็กสู่การรู้ตัวและการกำกับกาย (2/5)
18 ศิลปะการเก็บเด็กสู่การรู้ตัวและการกำกับกาย (3/5)
19 ศิลปะการเก็บเด็กสู่การรู้ตัวและการกำกับกาย (4/5)
20 ศิลปะการเก็บเด็กสู่การรู้ตัวและการกำกับกาย (5/5)
21 Child based Learning : CBL
22 การประเมิน (1/2)
23 ตัวอย่างการประเมิน Feedback เพื่อการพัฒนาผู้เรียน (2/2)

กรุณาล็อกอินเพื่อสมัครเรียนหรือเรียนต่อจากที่ค้างไว้