บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning

หลักการสำคัญของหลักสูตรบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning ที่จะประสบผลสำเร็จคือการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นองค์รวมและเป็น Active learning หน่วยบูรณาการ PBL จะนำท่านไปถึงการจัดการเรียนรู้ และการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นหัวใจของสมรรถนะ

เนื้อหา

Module 1 การศึกษาฐานสมรรถนะ

 • คลิปการศึกษาฐานสมรรถนะ
   • แบบทดสอบ
 • สร้างแรงบันดาลใจ "ธรรมชาติมาหานคร"
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

Module 2 PBL หลักสูตรลำปลายมาศพัฒนา

 • PBL ฐานสมรรถนะ "หน่วยบ้านนอก ป.4
  • แบบทดสอบ
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • PBL หน่วยน้ำพริก ป.3
  • แบบทดสอบ
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • PBL หน่วยบิน ป.5
  • แบบทดสอบ
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

Module 3 PBL Active Learning

 • คลิปกระบวนการ Active Learning / (มนุษย์เรียนรู้อย่างไร) ครูใหญ่
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

Module 4 การได้มาซึ่งหน่วยการเรียนรู้

 • การได้มาซึ่งหน่วยการเรียนรู้ (PBL หน่วยครีมหน้าขาว)
 • การวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อเชื่องโยงปัญหาสู่การเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง (สมรรถนะ)
 • การตั้งเป้าประสงค์ (Purpose) และ เจตจำนงของหน่วย (ภูมิหลัง)
 • การบูรณาการเชื่อมโยงสาระและวิเคราะห์สมรรถนะของหน่วยเชื่องโยงกับสมรรถนะหลักสูตรและ/หรือ DOE
 • เค้าโครงหน่วยการเรียน
 • วิเคราะห์ K (Kพื้นฐาน K core k ผิด K เข้าใจผิด K ตายแล้ว)S (Technical skill /21csk) A ที่คาดว่าจะเกิด
 • เค้าโครงราย 10 สัปดาห์ (กรอบ 3 ส่วน) week1-2/Week3-7/Week8-10 ตัวอย่างหน่วย PBL ครีมหน้าขาว ครูฟ้า
 • (ออกแบบกิจกรรม) กำหนด Objective กำหนดเป็นสมรรถนะ
  • แบบทดสอบ 14 ข้อ (4 ตัวเลือก)
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

Module 5 การประเมิน

 • การวัดผลประเมินผลฐานสมรรถนะ ครูใหญ่
 • การวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อเชื่องโยงปัญหาสู่การเรียนและเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การนำไปใช้
 • โครงสร้างของหน่วยบูรณาการ (หน่วย) ปัญหา วิเคราะห์ P0 K1 (หน่วยละสัปดาห์)
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผน PBL ของลำปลายมาศพัฒนา
  • แบบเก็บข้อมูล

Module 6 Child based Learning - Child based Learning - - สรุปส่งที่ท่านได้เรียนรู้จาก Child based Learning - - แบบทดสอบหลังเรียน (Google Form)

หมวดหมู่: ฐานสมรรถนะ

เกณฑ์การผ่านคอร์ส: ต้องเรียนให้ผ่าน 100.0% ของเนื้อหา

เนื้อหาของคอร์สนี้

ลำดับชื่อเรื่อง
1 การศึกษาฐานสมรรถนะ
2 สร้างแรงบันดาลใจ "ธรรมชาติมาหานคร"
3 PBL ฐานสมรรถนะ "หน่วยบ้านนอก ป.4"
4 PBL หน่วยน้ำพริก ป.3
5 PBL หน่วยบิน ป.5
6 PBL Active Learning
7 การได้มาซึ่งหน่วยการเรียนรู้ (PBL หน่วยครีมหน้าขาว)
8 การประเมิน
9 Child based Learning

กรุณาล็อกอินเพื่อสมัครเรียนหรือเรียนต่อจากที่ค้างไว้